Direct contact: 06 55 34 76 65

Algemene voorwaarden

Download PDF Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Op alle rechtsverhoudingen van WerkenmetWAAR met haar opdrachtgevers zijn de onderhavige
algemene voorwaarden van toepassing. Als door de opdrachtgever eigen algemene voorwaarden
worden gehanteerd dan zullen deze wijken voor de onderhavige algemene voorwaarden. Afwijkingen
van de onderhavige algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk
zijn bevestigd door WerkenmetWAAR.
WerkenmetWAAR behoudt zich te allen tijde het recht voor de inhoud van deze algemene
voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde algemene voorwaarden worden niet eerder van toepassing dan
nadat deze wijzigingen aan de opdrachtgever kenbaar zijn gemaakt en deze daartegen niet binnen
acht dagen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt onder opgave van reden.

2. Contractspartijen, opdracht
De opdrachtgever is degene die de opdracht verstrekt en ten behoeve van wie de opdracht wordt
uitgevoerd. Ingeval degene ten behoeve van wie de opdracht wordt uitgevoerd niet degene is die de
opdracht verstrekt, dan geldt laatstgenoemde als de opdrachtgever. In dat geval of ingeval er twee of
meer opdrachtgevers zijn, zijn beide(n) c.q. alle(n) hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening van al
hetgeen aan WerkenmetWAAR toekomt ter zake van vergoeding, honorarium, kosten, BTW,
incassokosten, rentes en dergelijke (ongeacht de tenaamstelling van de factuur). Dit alles geldt tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen.
De opdrachtnemer is WerkenmetWAAR. Alle opdrachten worden beschouwd als uitsluitend aan haar
gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een
bepaalde natuurlijke persoon die aan haar is verbonden, zal worden uitgevoerd. De werking van art.
7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van
artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen
waarin aan twee of meer aan WerkenmetWAAR verbonden personen een opdracht is gegeven, wordt
uitgesloten.
WerkenmetWAAR geeft zonodig aan welke aan haar verbonden perso(o)n(en) wordt/worden
aangewezen om de opdracht uit te voeren. WerkenmetWAAR is gerechtigd om daar verandering in
aan te brengen, waarbij de kwaliteit van de geleverde expertise zal blijven gewaarborgd, en geen
kostenverhoging zal optreden.
De opdracht omvat al hetgeen tussen WerkenmetWAAR en de opdrachtgever, mondeling of
schriftelijk, is overeengekomen, alsmede datgene dat uit de aard van de opdracht voortvloeit.
2
WerkenmetWAAR neemt door aanvaarding van de opdracht een inspanningsverbintenis op zich. Zij
voert de werkzaamheden naar beste vermogen uit en overeenkomstig de gedragsregels in de
geldende Beroepscode voor Psychologen van het Nederlands Instituut van Psychologen. De
opdrachtgever dient steeds tijdig alle gegevens en informatie aan te reiken die nodig/nuttig is voor een
goede uitvoering van de opdracht. Hij staat in voor de juistheid, de volledigheid en de
betrouwbaarheid van de door hem aan WerkenmetWAAR verstrekte gegevens en informatie. De
offerte, de kostenramingen, de aanvaarding van de opdracht, en al hetgeen ter uitvoering daarvan is
overeengekomen, is mede daarop gebaseerd.
De opdrachtgever gaat ermee akkoord dat bepaalde gegevens van hem kunnen worden opgenomen
in een daartoe door WerkenmetWAAR ontworpen gegevensbestand. WerkenmetWAAR zal daarbij
handelen conform een reglement dat is opgesteld in overeenstemming met de eisen van de Wet
Bescherming Persoonsgegevens. Bij het intreden van onvoorziene omstandigheden zullen partijen
met elkaar trachten te komen tot een nadere invulling van de opdracht.
3. Duur, tussentijdse wijziging en voortijdige beëindiging van de opdracht
De opdracht duurt zolang als uit haar aard voortvloeit. Zo dit niet duidelijk is, duurt de opdracht totdat
WerkenmetWAAR heeft bericht dat de opdracht is voltooid.
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de overeengekomen, of anderszins
aangeduide, termijnen niet bindend. Zij gelden slechts als streeftermijnen. De enkele overschrijding
daarvan brengt WerkenmetWAAR niet in verzuim.
De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien
partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit
voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging het
overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal WerkenmetWAAR dit de
opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.
Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de
opdrachtgever, zal WerkenmetWAAR de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit
van de dienstverlening dit vergt. Indien een dergelijke aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een
aanvullende opdracht van de opdrachtgever worden bevestigd.
De opdracht kan door WerkenmetWAAR – zonder opzegtermijn – worden opgezegd indien de
opdracht niet (meer) kan worden uitgevoerd conform de offerte en de opdrachtbevestiging en de
eventuele later overeengekomen nadere opdrachtspecificaties.
De opdrachtgever kan de opdracht eveneens voortijdig beëindigen, doch dient daarbij een
opzegtermijn aan te houden van één maand bij opdrachten met een doorlooptijd van twee maanden of
meer, c.q. van twee weken, bij een doorlooptijd van minder dan twee maanden. Over genoemde
opzegtermijn zal de opdrachtgever aan WerkenmetWAAR de overeengekomen vergoeding
verschuldigd zijn, welke tenminste pro rata gelijk is aan de vergoeding die aan WerkenmetWAAR
verschuldigd is over de periode dat de opdracht voorafgaande aan de opzegging heeft geduurd,
ongeacht of door WerkenmetWAAR gedurende de opzegtermijn minder, of in het geheel geen,
3
werkzaamheden zijn verricht. WerkenmetWAAR is bevoegd om in plaats van de hierboven genoemde
vergoeding, de eventueel nog te verrichten werkzaamheden geheel in rekening te brengen, alsmede
50% (vijftig procent) van de vergoeding voor de niet verrichte werkzaamheden, die bij een normale
voltooiing van de opdracht, naar de raming van WerkenmetWAAR, nog zouden zijn verricht. Alvorens
tot opzegging over te gaan, zijn partijen verplicht met elkaar in overleg te treden en te trachten de
problemen, c.q. knelpunten die tot opzegging zouden nopen, weg te nemen. Bij faillissement van één
der partijen, of wanneer deze surseance van betaling aanvraagt, heeft de andere partij het recht de
opdracht terstond te beëindigen, zonder het in acht nemen van enige opzegtermijn. Overigens heeft
ieder der partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden als volgens de wet.
4. Inschakeling derden namens de opdrachtgever
WerkenmetWAAR is bevoegd om in samenhang met de uitvoering van de opdracht, ook namens en
op kosten van de opdrachtgever (d.w.z., ook buiten “onderaanneming”), diensten van derden te
betrekken. Indien dat plaatsvindt dan zal zij de opdrachtgever daarvan in kennis stellen. Het is
mogelijk dat die derden hun aansprakelijkheid beperken. Het is WerkenmetWAAR toegestaan om een
dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden. WerkenmetWAAR
is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden of voor tekortkomingen in van hen
ontvangen informatie.
De opdrachtgever geeft derden die hij bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, geen
opdracht dan in overleg met WerkenmetWAAR.
5. Facturering en betaling
WerkenmetWAAR is gerechtigd om in een, twee of drie termijnen als volgt te factureren, uitgaande
van de door haar geraamde duur van de opdracht en hoogte van de vergoeding:
1.100% bij aanvaarding van de opdracht.
2. 50% bij aanvaarding van de opdracht, en het restant, op basis van nacalculatie, na voltooiing c.q.
beëindiging van de opdracht;
2. 33% bij aanvaarding van de opdracht, 33% halverwege de duur van de opdracht, en het restant, op
basis van nacalculatie, na voltooiing c.q. beëindiging van de opdracht.
Betaling vindt plaats zonder enige aftrek, korting of verrekening door de opdrachtgever.
De door WerkenmetWAAR na het voltooien c.q. beëindigen van de opdracht eventueel verleende
nazorg zal, tenzij anders overeengekomen, separaat in rekening worden gebracht, op uurbasis. Bij de
tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen zijn de normale secretariaatskosten inbegrepen,
evenals de reis- en verblijfkosten en de kosten voor het gebruik van documenten en dergelijke. Dit
tenzij anders gespecificeerd in de offerte. Alle geoffreerde c.q. overeengekomen vergoedingen zijn
exclusief omzetbelasting, ongeacht of deze onbelast dan wel belast zijn.
Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.
Reclamaties over een factuur zowel met betrekking tot de hoogte daarvan als anderszins dienen op
straffe van verval bij WerkenmetWAAR schriftelijk te worden ingediend binnen veertien dagen na
4
factuurdatum. Bij gebreke van betaling binnen de betalingstermijn is de opdrachtgever met ingang van
de daaropvolgende dag van rechtswege in verzuim en is hij de wettelijke rente verschuldigd over het
volledige factuurbedrag. Indien WerkenmetWAAR incassomaatregelen moet nemen ter incassering
van openstaande facturen dan is de opdrachtgever bovendien de buitengerechtelijke kosten
verschuldigd ad vijftien procent van de openstaande vordering(en) met een minimum van € 250,00 en
te vermeerderen met alle overige op de incasso vallende kosten van derden.

6. Annulering
Annulering van de opdracht door de opdrachtgever is slechts schriftelijk mogelijk en conform de
voorwaarden (termijn(en) en vergoeding(en)) zoals aangegeven in de offerte van WerkenmetWAAR.
Wanneer deze niet vermeld staan in de offerte, geldt de volgende annuleringsregeling:
– afgesproken data van assessments en coaching kan opdrachtgever tot 10 werkdagen van tevoren
kosteloos annuleren
– bij annulering binnen 10 werkdagen voor de afgesproken data brengen wij 50% van het geldende
tarief in rekening
– bij annulering binnen 24 uur voor de data brengen wij 100% van het geldende tarief in rekening.

7. Aansprakelijkheid
Ingeval van toerekenbare tekortkoming c.q. onrechtmatige daad is WerkenmetWAAR slechts
aansprakelijk voor de directe schade (onverminderd het overigens in dit artikel bepaalde).
WerkenmetWAAR is nimmer verplicht tot vergoeding van indirecte schade, zoals gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen en/of kansen, bedrijfsstagnatie en dergelijke.
Indien bij de uitvoering van een opdracht zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot
aansprakelijkheid leidt van WerkenmetWAAR dan zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag
of de bedragen waarop de verzekeraar van de door WerkenmetWAAR afgesloten
aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin
wordt ook een nalaten begrepen.
Voor schade doordat de opdrachtgever niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan het gestelde als
bedoeld in artikel 2. is de opdrachtgever aansprakelijk en niet WerkenmetWAAR.
WerkenmetWAAR is evenmin aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van
ondeugdelijkheid van door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software,
gegevensdragers, registers of andere middelen, geen uitgezonderd, noch voor schade die is ontstaan
door het onderscheppen door derden van audio- en/of datatransmissies van telefoon, fax, of e-mail en
het mogelijk vervalsen daarvan.

8. Intellectuele eigendomsrechten en vertrouwelijkheid
Alle rechten met betrekking tot producten/voortbrengselen van de geest die WerkenmetWAAR bij de
uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt, van welke aard dan ook, daaronder mede begrepen
5
adviezen, opinies, aanpak, werkwijzen, software, documentatie, analyses, systemen, rapporten,
ontwerpen, handleidingen, methoden, brochures en dergelijke, berusten en verblijven exclusief bij
WerkenmetWAAR en/of haar licentiegevers en komen nimmer toe aan de opdrachtgever. De
opdrachtgever zal daarvan geen ander gebruik maken dan voor het doel waarvoor een en ander aan
de opdrachtgever ter beschikking is gesteld. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke
toestemming van WerkenmetWAAR is het de opdrachtgever in het bijzonder niet toegestaan deze
producten/voortbrengselen van de geest of de vastlegging daarvan op gegevensdragers, al dan niet
tezamen met of door inschakeling van derden, te verveelvoudigen, openbaar te maken of te
exploiteren. Als derden worden ook beschouwd personen werkzaam binnen de organisatie van de
opdrachtgever, voor wie het niet noodzakelijk is de desbetreffende materialen en dergelijke te
gebruiken of in te zien.
Het is de opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken,
handelsnamen of andere rechten uit het materiaal te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen
aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding.
Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde vrijwaart de opdrachtgever WerkenmetWAAR voor alle
door haar geleden en te lijden schade, met name ook in geval van aanspraken van de kant van
derden-rechthebbenden. WerkenmetWAAR is verplicht tot geheimhouding van informatie en
gegevens van de opdrachtgever, tenzij een goede uitvoering van de opdracht meebrengt dat aan
derden relevante informatie wordt verstrekt.

9. Toepasselijk recht en forumkeuze
Op alle rechtsverhoudingen tussen de opdrachtgever en WerkenmetWAAR is Nederlands recht
exclusief van toepassing. De rechter van de vestigingsplaats van WerkenmetWAAR zal bevoegd zijn
van geschillen kennis te nemen, tenzij WerkenmetWAAR er de voorkeur aan geeft de opdrachtgever
voor de rechter van diens eigen woonplaats aan te spreken.

WerkenmetWAAR
Rhijngeesterstraatweg 40d
2341 BV Oegstgeest
Route / Mail
Mandy Oostlander is als registerpsycholoog arbeid en organisatie aangesloten bij het Nederlandse Instituut van Psychologen (NIP). Lees ook mijn algemene voorwaarden.